Начало
  Счетоводни Услуги
 Цени на счетоводни услуги
  Полезни връзки
 Счетоводни новини
 Контакти
 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМИТЕ


ГОДИШНО  СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМИТЕ

Годишното  счетоводно приключване , включва  съставяне на годишен финансов отчет на фирмата, съставяне на годишната данъчна  декларация на физическото  или  юридическо лице, попълване и подаване на статистическите формуляри . в   ..Л. В 


Счетоводна кантора СИАТ град Пловдив, предлага на своите клиенти пълен цикъл от финансово-счетоводни услуги  във връзка със счетоводното обслужване на дейността на фирмите. Предлагаме различни услуги във връзка с приключването на финансовата година - годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет, съставяне на статистически формуляри, съставяне на годишна данъчна декларация за физически и юридически лица.


 Годишно счетоводно приключване и съставяне на годишен финансов отчет - Годишното счетоводно приключване е заключителния етап на текущо воденото счетоводно отчитане на дейността на фирмата през цялата финансова година. То се изразява в окончателно оформяне на финансовия резултат от нейната дейност и се изразява в съставяне на годишен финансов отчет към 31 декември за съответната финансова година - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, оповестяване на счетоводната политика, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за ценните книжа, справка за дълготрайните активи, справка за финансовите резултати, справка за приходите и разходите от лихви, справка за отсрочените данъчни активи, справка за участия в капиталите на други предприятия, справка за вземанията,задълженията и провизиите. Във връзка с годишното счетоводно приключване на фирми с участия в капитала на други предприятия съставяме консолидиран финансов отчет за дейността на цялата група.

 Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация - След съставяне на годишния финансов отчет на фирмата е необходимо да се състави и годишната данъчна декларация по ЗКПО. Ние внимателно следим за отразявнаето на всички данъчни облекчения и за коректното формиране на годишния финансов резултат. Съставяме и годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физически лица по ЗОДФЛ, както и всички други данъчни декларации, които се подават на годишна база. Годишна данъчна декларация се съставя от всички данъчнозадължени лица по съответните закони. Тя следва да бъде подадена в данъчните служби в законово определените срокове и да съдържа коректна инфорация, за да бъдат избегнати глоби за закъснение и невярно съдържание.

 Съставяне на статистически формуляри - Съгласно чл.20 ал.1 от Закона за статистиката всички лица, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на органите на статистиката достоверни данни относно дейността им, както и за техни клонове, поделения или други структурни звена, при изследвания, за които в Националната програма за статистически изследвания е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Задължените по този закон лица, които не предоставят в срок или откажат да предоставят данни на статистиката, или предоставят неверни данни, се наказват с глоба.

Всичко това ние , ще извършим професионално и качествено в законоустановените срокове. При нас ще намерите коректност и добре свършена работа.

 

 

 

 


2011-12-27 (Прочетено 4076 пъти.)
* * *

 

Facebook | Twitter | GoogleКантора Сиат - Пловдив предлага професионални счетоводни услуги и счетоводно обслужване за фирми в Пловдив, счетоводство и контрол.

 

2010 - 2012 (c) Счетоводна кантора "СИАТ" - Пловдив . Всички права запазени. | Web and seo: Idea Studio Ltd. | 95832 посещения