Начало
  Счетоводни Услуги
 Цени на счетоводни услуги
  Полезни връзки
 Счетоводни новини
 Контакти
 

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА


ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА МЛАДИ СЕМЕЙСТВА

Данъчно облекчение за млади семейства
Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност от сумата от годишните данъчни основи  да се приспаднат лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от сумата от годишните данъчни основи означава, че с размера на направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит се намалява сборът от всички облагаеми доходи на физическото лице, които се декларират в годишната данъчна декларация, а не дължимият данък.

 Условия

Данъчното облекчение може да се ползва, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има сключен граждански брак. Гражданският брак трябва да е сключен преди сключването на договора за ипотечния кредит и да не е прекратяван към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства.

2. Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.

3. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.  Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита.

4. Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2011 г.

Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Годишна данъчна декларация

Данъчното облекчение се ползва с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 2 май 2012 г. в офиса или териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес. Към декларацията задължително трябва да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Годишната данъчна декларация можете да подадете, освен лично в офиса на НАП, но и по електронен път, ако притежавате електронен подпис.

Процедура по възстановяване на сумите

Служителите в НАП приемат всички годишни данъчни декларации за доходите на физическите лица, подадени в срок не по-късно от 2 май 2012 г. Те проверяват данните в декларацията и приложените към нея документи. Ако в резултат от това, че ползвате данъчното облекчение, се е получил надвнесен данък върху доходите, той ще Ви бъде възстановен в 30-дневен срок от подаването на декларацията. Уверете се, че сте вписали коректно номера на банковата сметка (на стр. 3 от основната част от декларацията), по която да Ви бъде преведена надвнесената сума. Когато сумата за възстановяване е над 500 лв., служителите на НАП ще изготвят официален писмен документ – акт за прихващане или възстановяване. В него ще опишат размера на данъка за възстановяване и, ако имате, неплатените Ви данъчни задължения. Надвнесената сума се прихваща, ако имате дългове към бюджета, или се възстановява по посочената от Вас банкова сметка, в случай, че нямате неплатени публични дългове. Актът за прихващане или възстановяване задължително се подписва от служителя на НАП и от лицето, ползващо данъчното облекчение. Когато документът е готов, ще бъдете потърсени по телефона, за да посетите офиса на приходната агенция и да подпишете акта.

Допълнителна информация за ползването на данъчното облекчение за млади семейства можете да получите на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Често задавани въпроси

Пълната сума от платените лихви ли ще ми бъде възстановена?

Не. С платените от Вас лихви се намалява сумата от годишните данъчни основи, тоест сборът от всички доходи, които сте получили през годината и които подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.

Ако имам друг жилищен имот, например идеална част от вила, мога ли да ползвам данъчното облекчение?

Ако имате друг жилищен имот или идеална част от жилищен имот, Вие не можете да ползвате данъчното облекчение. То е предназначено единствено за млади семейства, които притежават само едно жилище, за закупуването на което са взели ипотечен кредит. Данъчното облекчение обаче може да се ползва, ако семейството притежава други недвижими имоти, които не са „жилище” – ниви, гори, ливади и др.

Ако ипотекираното жилище няма влязло в сила разрешение за ползване, може ли да се подаде декларация за данъчното облекчение за млади семейства?

Да. Достатъчно е това жилище да е единствено за семейството през годината, за която желаете да ползвате данъчното облекчение за млади семейства.

Ако единият от съпрузите е на възраст над 35 години, може ли данъчното облекчение да се ползва от другия?

Условието е към датата на сключването на договора за ипотечен кредит поне единият от двамата съпрузи да не е навършил 35 години. Следователно, възрастта на другия съпруг не е от значение. Данъчното облекчение може да се ползва и от съпруга, който е навършил 35 години към датата на сключването на договора за ипотечен кредит.

Ако през 2011 г. съм работил/ла само на трудов договор, трябва ли да подам годишна данъчна декларация, за да ползвам данъчното облекчение?

Да. Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само с подаване на годишната данъчна декларация. Това се отнася и за работещите единствено по трудови правоотношения, които не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

Трябва ли кредитът да е получен през 2011 г., за да ползвам данъчното облекчение?

Не. Допустимо е кредитът да е получен и преди 2011 г.


2012-01-05 (Прочетено 2366 пъти.)
* * *

 

Facebook | Twitter | GoogleКантора Сиат - Пловдив предлага професионални счетоводни услуги и счетоводно обслужване за фирми в Пловдив, счетоводство и контрол.

 

2010 - 2012 (c) Счетоводна кантора "СИАТ" - Пловдив . Всички права запазени. | Web and seo: Idea Studio Ltd. | 82575 посещения