Начало
  Счетоводни Услуги
 Цени на счетоводни услуги
  Полезни връзки
 Счетоводни новини
 Контакти
 

Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца


Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца

 

Министерски съвет
брой: 95, от дата 4.12.2012 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  
 
 
Постановление № 301 от 26 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г.
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 ОТ 26 НОЕМВРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Молба-декларацията се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес с изключение на случаите по чл. 11, ал. 5.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период, доходите се декларират за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето“.
§ 3. В чл. 10а, ал. 2, т. 1 след думата „раждане“ се добавя „а ако е настъпило раждане преди 45-дневния период – за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е родено детето“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката, или удостоверение от общинската администрация за родените от майката деца;
3. копие от разрешението за продължително или постоянно пребиваване на гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и копие от разрешението за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване на чужденците;“.
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) В случаите, когато майката е с чуждо гражданство и с разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната и документите по ал. 2, т. 2 не могат да бъдат издадени от компетентния орган в Република България, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка чрез консулството на съответната държава по постоянен адрес на майката за:
1. установяване на родените от майката деца въз основа на легализиран документ, еквивалентен на документа по ал. 2, т. 2;
2. установяване на ползване/неползване право на помощ при раждане в съответната държава за детето, за което се иска помощ по чл. 6 ЗСПД.
(5) В случаите по ал. 4 молба-декларацията се подава от майката в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, за който представя документ, издаден от съответната общинска администрация.
(6) Ако при проверката по ал. 4 се установи, че правото на помощ при раждане е ползвано в държавата по постоянен адрес на майката за същото дете, за което се иска помощта по чл. 6 ЗСПД, тя не се отпуска.“
§ 5. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 след думата „раждане“ се добавя „(осиновяване)“, а думите „и/или от датата на записване в редовна форма на обучение на лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД“ се заличават.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Еднократната помощ по ал. 2 се отпуска на лицата по чл. 8в, ал. 1 и 4 ЗСПД в размера, определен по реда на чл. 8в, ал. 2 ЗСПД, независимо от броя на родените/осиновените/отглежданите в семейството деца до едногодишна възраст.“
§ 6. В чл. 17, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД“.
2. Създават се т. 13 и 14:
„13. удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД);
14. удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД).“
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „деца“ се добавя „и/или социална услуга – резидентен тип“ и се поставя запетая.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 8. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „институции“ се добавя „или в социални услуги – резидентен тип“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 след думата „общността“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на социална услуга – резидентен тип, на пълна държавна издръжка“.
§ 9. В чл. 22 се създава ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 7, ал. 9 ЗСПД месечните помощи за деца се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на преживелия родител (осиновител), независимо от доходите на семейството, ако не е сключил нов граждански брак.“
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 2 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за изменение, прекратяване или отказ на помощта само по отношение на детето/децата, за което/които тя е поискана.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по чл. 7, ал. 10 ЗСПД месечната помощ се прекратява от месеца, следващ месеца на навършване пълнолетие на детето.“
§ 11. В чл. 25, ал. 2 се създават т. 10 и 11:
„10. удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД);
11. удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД).“
§ 12. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „майката“ се добавя съюзът „и“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 8, ал. 9 ЗСПД“.
§ 13. В чл. 31, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 3 след думите „ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „т. 3“.
2. Създават се т. 7 – 9:
„7. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 ЗСПД);
8. удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД);
9. удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).“
§ 14. В чл. 34а, ал. 3 след думата „положение“ се добавя „съпруг/а и деца“, думите „с вписани родените (осиновените) от майката деца“ се заличават, а думите „териториалните поделения на Главна дирекция „ГРАО“ се заменят с „общинската администрация“.
Допълнителна разпоредба
§ 15. Навсякъде в правилника думите „детската експертна лекарска комисия (ДЕЛК)“ и абревиатурата „ДЕЛК“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 6, 9, § 10, т. 2, § 11 и § 12, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
10853

 

 


2012-12-04 (Прочетено 4527 пъти.)
* * *

 

Facebook | Twitter | GoogleКантора Сиат - Пловдив предлага професионални счетоводни услуги и счетоводно обслужване за фирми в Пловдив, счетоводство и контрол.

 

2010 - 2012 (c) Счетоводна кантора "СИАТ" - Пловдив . Всички права запазени. | Web and seo: Idea Studio Ltd. | 95831 посещения