Начало
  Счетоводни Услуги
 Цени на счетоводни услуги
  Полезни връзки
 Счетоводни новини
 Контакти
 

Промени в ЗДДФЛ от 01 януари 2013 г.


Промени в ЗДДФЛ от 01 януари 2013 г.

Доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат

Доходите от лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава членка на ЕС/ЕИП са изключени от необлагаемите доходи по чл. 13, т. 8. Съгласно чл. 38, ал. 13 с окончателен данък ще се облага брутната сума на придобитите лихви, като ставката на данъка е 10%, съгласно чл. 46, ал. 1.

Доходът ще се счита придобит на датата на падежа на депозита или по-ранното му прекратяване, а банката ще има задължението да удържи и внесе окончателния данък до края на месеца, следващ месеца на придобиване на дохода. При авансово изплащане на лихвата, доходът също ще се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Според новата точка 58 на § 1 от Допълнителните разпоредби, "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).

Нова декларация по чл. 55, ал. 1 за дължими данъци и нови срокове за внасяне на някои данъци

Въвежда се нова процедура за деклариране на данъци с декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1. Измененията са в чл. 55, чл. 56, чл. 57.

От 01.01.2013 г. платците на доходи (предприятия или самоосигуряващи се лица), подават декларация по чл. 55, ал. 1 за всички данъци, които са задължени да удържат при изплащането на доходите, освен за данъците за доходи от трудови правоотношения.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 ще се подава от предприятията в сроковете за внасяне на дължимите данъци в ТД на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци (тоест по мястото на регистрация на предприятието, съгласно чл. 66, ал. 1). Уточнено е в чл. 55, ал. 2, че когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията ще се подава от лицето, придобило дохода.

§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г.

В чл. 65 са удължени някои срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода.

Обобщение на срокове за внасяне на данъка платеца на дохода и подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1.

Освен данъка върху лихвите, който е споменат по-горе данъците, удържани от платеца на дохода (предприятия или самоосигуряващи се лице) се внасят, както следва:

1) На месечна база до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан за доходи от трудови правоотношения или през който са направени само частични плащания. Данък се удържа и внася авансово от работодателя в размер на 10% на базата на месечна данъчна основа, определена по реда на чл. 42. Годишно, в срок до 25-ти февруари на следващата година работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по годишното преизчисление. Работодателят не подава декларация по чл. 55, ал. 1.

2) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода се внася авансово 10% данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29 (например граждански договори) на лица, които не са самоосигуряващи се, както и за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4). За доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

3) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието:
1. 10% окончателен данък за някои доходи на чуждестранни лица (по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9).
2. 10% окончателния данък при продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците (чл. 38, ал. 10).
3. 10% окончателен данък за доходите от наем или предоставяне на имущество от етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, които са начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица (чл. 38, ал. 12).
4. 10% окончателен данък върху брутната сума на доходи в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим:
- възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени;
- неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори.
В същия срок предприятието ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

4) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент - 5% окончателният данък за доходите от дивиденти (38, ал. 2) върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

5) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което са начислени сумите - 5% окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба (38, ал. 3) върху брутния размер на начислените суми. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

6) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял - 5% окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове (38, ал. 7) върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

7) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице. Данъкът се удържа и внася от застрахователното/осигурителното дружество.
1. 10% окончателен данък върху брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", ако се получават суми от договор, чиито срок под 15 години.
2. 7% окончателен данък върху брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", ако се получават суми от договор, чиито срок е 15 или повече години,.
В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

8 ) На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит се внася 10% окончателен данък върху придобитите от член на кооперация облагаеми доходи от лихви по заеми към кооперацията. Данъкът се удържа и внася от кооперацията. В същия срок платецът на дохода ще подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

На тримесечна база, в срок до края на месеца, следващ тримесечието - това са следните крайни срокове:
- 30 Април - за първо тримесечие
- 31 Юли - за второ тримесечие
- 31 Октомври – за трето тримесечие
- 31 Януари на следващата година – за четвърто тримесечие

Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода

На тримесечна база (авансов данък) в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода лицето, придобило дохода внася:

- 10% авансов данък, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данък по чл. 43 (например предприятие сключва граждански договор със самоосигурявящо се лице), по чл. 44 (в някои случаи, когато договорът за наем е между две физически лица) и чл. 46 (при окончателните данъци по глава шеста). Като не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.

- 10% окончателен данък за доходи на чуждестранни лица (по чл. 37, ал. 1, т. 10 - 12). Това са доходи:
Съгласно т. 10. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
Съгласно т. 11. вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
Съгласно т. 12. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5.

- 10% окончателен данък за облагаемите доходи на местни и чуждестранни лица по чл. 38, ал. 5. Това са доходи от придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане. Окончателния данък по чл. 46, определен към момента на замяната по чл. 38, ал. 5, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, включително при последваща замяна на акциите или дяловете във връзка с преобразуване на търговски дружества.

Годишно: Дължимият годишен данък се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Изменения, свързани със служебните бележки

С изменението в чл. 45, ал. 8 е уточнено, че служебните бележки, за получени доходи от доходи по чл. 29 (например от граждански договори), по чл. 31 (от договори за наеми), както и от други източници по чл. 35 се издават при поискване от получателя на дохода, а когато той не е поискал издаването им - в срок до 15 април на следващата година.

Продажба на недвижимо имущество, придобито при заличаване на ЕТ

В чл. 33, ал. 6 се създава нова т. 10, която дефинира, във връзка с чл. 33, ал. 1, че в случаите на заличаване на ЕТ, когато недвижимо имущество е преминало към физическото лице – собственик, то данъчната основа, върху която ще се начислява данъка при продажбата му е положителната разлика между продажната цена и данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на ЕТ от Търговския Регистър, като получената разлика се намалява с 10 на сто разходи. В допълнителните разпоредби е добавена т. 57. „Данъчна стойност“ за целите на чл. 33, ал. 6, т. 10 е тази по смисъла на чл. 53, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Деклариране на доходи от източници в чужбина

С изменението на чл. 50, ал. 1, т. 3 вече в годишна данъчна декларация ще се декларират и придобитите през годината от източник в чужбина и следните доходи:
- Доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества (ново от 2013);
- Доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки (ново от 2013).

Изменения, свързани със справката по чл. 73 за изплатени доходи
По-долу във файла съм прикачила текстове по чл. 73 от 2012 година и 2013 година сравнение.

Детайлизира се съдържанието и правилата за изготвяне на справката по чл. 73 ЗДДФЛ, като в определени случаи в справката ще се включва информация за необлагаеми доходи, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.

Когато са изплатени доходи през данъчната година на повече от 5 физически лица, справката ще се подава само по електронен път. До сега границата беше 10 физически лица. 


2012-12-10 (Прочетено 15687 пъти.)
* * *

 

Facebook | Twitter | GoogleКантора Сиат - Пловдив предлага професионални счетоводни услуги и счетоводно обслужване за фирми в Пловдив, счетоводство и контрол.

 

2010 - 2012 (c) Счетоводна кантора "СИАТ" - Пловдив . Всички права запазени. | Web and seo: Idea Studio Ltd. | 82574 посещения